พม.ชุมพร สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเรือนจำจังหวัดชุมพร

เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ราย ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

เป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 972 บาท


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567


Share: