พม.ชุมพร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “บทบาทหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”

                นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “บทบาทหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567


Share: