พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 ถึง 2570

ฉบับทบทวนและจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ฉบับทบทวนและจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมรับฟัง

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะสภาพปัญหาและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

และวิเคราะห์ Swot Analysis และร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการตามประเด็นการพัฒนาด้านสังคม

โดยนาย กล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานเปิดการประชุม

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน2567


Share: