พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนทางสังคม

จังหวัดชุมพร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบาง ครั้งที่1/2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนทางสังคมจังหวัดชุมพร

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบาง ครั้งที่1/2567 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบางของจังหวัดชุมพร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการตามกฎหมายต่อไป

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567.


Share: