พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

เเละปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567

              นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปิยนุช ณ ระนอง

ตำแหน่ง นิติกร และนายอลงกรณ์ อินทร์น้อย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปราม

การค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายอนุกูล ปีดเเก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567


Share: