พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567


Share: