พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย

แก่จำเลยในดีอาญา ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในดีอาญา

ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม


 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


Share: