พม.ชุมพร เข้าร่วมการอบรมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่ง สสว.10 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

 

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมการอบรมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ซึ่ง สสว.10 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมีนายสุพล บริสุทธิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูั

 


Share: