พม.ชุมพร เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการ

แบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายธนันธาดา ฐิตะทัต ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวสุพัฒตรา ยอดยิ่ง

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และ นางสาวทัศนีย์ พนาสถิตย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการต่อยอดระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์

และผู้ใช้งานระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share: