พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (วันปฐมบรมราชาภิเษก) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันฉัตรมงคล

                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

(วันปฐมบรมราชาภิเษก) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันฉัตรมงคล ณ วัดคุริง หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิทยา เขียวรอด ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567


Share: