พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส. (Big Cleaning Day)

และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะ

สู่วัดด้วยวิถี ๕ ส. (Big Cleaning Day) และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมือ “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุมพร


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share: