พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ บริเวณป่าบ้านเทพนิมิต โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธาน


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: