พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

จังหวัดชุมพร จุดที่ ๑ สาย ๙ (ระนอง – ชุมพร) ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน จปร. หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: