พม. ชุมพร เข้าร่วมงานวันรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”

          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่ การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อผนึกกำลัง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป


Share: