พม.ชุมพร เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกัน และปราบปราม การค้ามนุษย์ เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำโดย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำทีมเข้าตรวจเรือประมง ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลชุมพร ได้ทำการตรวจสอบเรือ จำนวน 4 ลำ
      จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 96 คน เป็นคนไทย 13 คน เมียนมา 59 คน และกัมพูชา จำนวน 24 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมาย กำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือ คนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share: