พม.ชุมพร เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน

เเละการค้ามนุษย์ด้านเเรงงานในกิจการประมงทะเล จังหวัดชุมพร

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอลงกรณ์ อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์

เข้าร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน เเละการค้ามนุษย์

ด้านเเรงงานในกิจการประมงทะเล จังหวัดชุมพร ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการเเรงงาน

ประมงจังหวัดชุมพร จากการตรวจสอบเรือประมงทั้งหมด 9 ลำ ไม่พบข้อบงชี้เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ฐานค้ามนุษย์เเละการบังคับใช้เเรงงาน


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


Share: