พม.ชุมพร เข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดชุมพร เพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นางปุณณิภักชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอลงกรณ์อินทร์น้อย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 2 แห่ง คือ

1.บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด 111 คน สัญชาติไทย 44 คน และสัญชาติเมียนมา 67 คน

2.บริษัท โรงงานน้ำปลาตั้งไฮลิ้ม จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด 9 คน สัญชาติไทย 1 คน

สัญชาติเมียนมา 8 คน

จากการเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ไม่พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน

เเละปราบปรามการค้ามนุษย์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: