พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

         วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมาย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม เกาะพิทักษ์ ชั้น 3 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ
         ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมือจังหวัดชุมพร มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติสตรีไทยดีเด่น สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันพิจารณาผู้สมัครรับการคัดเลือก ดังนี้
         1.มีหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย ดังนี้
                  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง จังหวัดชุมพร โดยนายเลิศเชาวน์ ลือชัย ได้เสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น คือ นางจำเนียร อำพันกาญจน์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
                  1.2 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร โดยนางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ได้เสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น คือ นางนกมล ฉั่วอรุณ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

         -​ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางนกมล ฉั่วอรุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด


Share: