พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (การตรวจราชการ รอบที่ 1)

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน

พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (การตรวจราชการ รอบที่ 1) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567


Share: