พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

ในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Video Conference  

(Zoom Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567


Share: