พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันเหลื่อมปี) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

                นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันเหลื่อมปี)

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม  2567


Share: