พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศทำความเข้าใจการดำเนินงานหน่วยจัดการ

จังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) จังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศทำความเข้าใจการดำเนินงานหน่วยจัดการจังหวัดระดับ

ที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันระหว่างสำนักสร้างโอกาส สำนัก 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) ทีมติดตามประเมินผล และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่

ปี 2567 - 2568 โดยมี นางสุธาสินี เสลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก 6


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานการประชุม


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

Share: