พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

                        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย

ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนเมษายน

2567 ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เป็นประธาน

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567


Share: