พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามบัญชี

(Re x-ray) เเละการขับเคลื่อนฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามบัญชี

(Re x-ray) เเละการขับเคลื่อนฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดอีก ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิทยา เขียวรอด ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567


Share: