พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

                      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ของพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

ร่วมกับคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวัสดิการแนวใหม่กับผู้แทนคณะสวัสดิการ

โซนอำเภอและจังหวัดและระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนสถานการณ์สวัสดิการชุมชนในจังหวัดชุมพร

โดยนายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้

เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567


Share: