พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

การจัดการความรู้ด้านวิชาการครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ผ่านระบบ zoom Meetings

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนันต์ ดนตรี

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share: