พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชืนสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายจรัญ อินทสระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นประธานการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567


Share: