พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือสมุดภาพชุมพร (Chumphon Photo Album)

เพื่อบันทึกหลักฐานสำคัญของเมืองชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือสมุดภาพชุมพร (Chumphon Photo Album) เพื่อบันทึกหลักฐานสำคัญ

ของเมืองชุมพร จากภาพถ่ายเก่าสิ่งของที่เป็นศิลปวัตถุ รูปเคารพและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นมรดกภูมิปัญญา

ที่ควรได้รับการเผยแพร่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของชาวชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3)

โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567


Share: