พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หน่วยงาน พม.๑ เดียว

จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: