พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อพิจารณาให้การรับรองกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้ารับการพัฒนาตนเอง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ

การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share: