พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “บทบาท ศรส. จังหวัด ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางสังคม

ในยุคสมัยแห่งความท้าทาย”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “บทบาท ศรส.

จังหวัด ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางสังคมในยุคสมัยแห่งความท้าทาย”รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมนูโว ชิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่19 มิถุนายน 2567


Share: