พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร

และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรและแผนปฏิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดชุมพร ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 2 โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เพื่อนำร่างแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน รอบปี 2569 รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน


Share: