พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดกิจกรรมคาราวานจิตอาสา

พระราชทานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปญาณิศ สุพมิตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดกิจกรรมคาราวาน

จิตอาสาพระราชทานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้เเจงและ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567


Share: