พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูล

กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567


Share: