พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม Conference

ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เรือนจำจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2567


Share: