พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม


วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: