พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศรส.

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศรส. ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องแมคโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: