พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

               นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำปี 2567 ณ วัดนาสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: