พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3/2567

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Google Meet

โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


Share: