พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

ชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 4เมษายน 2567


Share: