พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการคัดกรอง บำบัดรักษา

ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม

คณะทำงานบูรณาการคัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567


Share: