พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับโซนอำเภอ จำนวน 4 พื้นที่

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย

นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับโซนอำเภอ จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

3. เทศบาลตำบลท่าแซะ

4. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รวมทั้งหมด 4 โซน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจดทะเบียนรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


Share: