พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัด) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนเปราะบางและทดลองใช้ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัด) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนเปราะบางและทดลองใช้ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อนำไปสู่

การพัฒนาแนวทางระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีนายอนันต์ ดนตรี

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


Share: