พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบการทำงาน

ของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ บริเวณหน้าศาลา

กลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share: