พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีลาสิกขากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลาสิกขากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง

ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567


Share: