พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธี “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว

เข้าร่วมพิธี “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า

อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ศาลบน) โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธาน


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมท 2567


Share: