พม.ชุมพร เข้าร่วมอบรมคลินิก PMQA 4.0 (คำถาม คำตอบ) รายหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

                  นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมคลินิก

PMQA 4.0 (คำถาม คำตอบ) รายหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของสำนักงาน ก.พ.ร.


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


Share: