พม. ชุมพร เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายสาธร เกิดเนตรนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา เป็นประธาน

เปิดโครงการฯ


Share: