พม.ชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

พัฒนาศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตามหลักอารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


Share: