พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวภายใต้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕o

                นางปุณณิภักชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการ

ระดับ 4 และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมโครงการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับสตรีและครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕o ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

และครอบครัวเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (อบรมให้ความรู้สิทธิ หน้าที่ และเสริมสร้างศักยภาพสตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมไชยปรมัตถ์ ชั้น ๒ เทศบาลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายสตรีของตำบล

นาโพธิ์พัฒนา จำนวน ๓๕ คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: